Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Dienstverlening
Het bedrijf Digitaste (hierna “wij” of “ons”) zal webdesign- en ontwikkelingsdiensten leveren aan de klant (hierna “u” of “de klant”) zoals overeengekomen in een afzonderlijke overeenkomst. De exacte omvang van de dienstverlening zal in de overeenkomst worden beschreven, inclusief de kosten, en andere relevante details.

Artikel 2. Betaling
U gaat akkoord met de betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening zoals beschreven in de overeenkomst. Betalingen dienen te worden voldaan volgens de afgesproken betalingsvoorwaarden. Bij vertraging in de betaling behouden wij ons het recht voor om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen. Eventuele prijswijzigingen zullen van tevoren worden gecommuniceerd naar de klant.

Artikel 3. Revisies
De klant heeft recht op een beperkt aantal revisies van het webdesign. Extra revisies kunnen extra kosten met zich meebrengen. Revisies moeten aangevraagd worden en het webdesignbedrijf zal zich redelijkerwijs inspannen om aan dergelijke verzoeken te voldoen.

Artikel 4. Wijzigingen derde partijen
Digitaste maakt mogelijk gebruik van diensten van derde partijen, voor onder andere het reservatiesysteem. Digitaste kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen, stopzetting of prijswijzigingen van dergelijke derde partijen. In geval van wijzigingen of stopzetting van dergelijke derde partijen, zal Digitaste zich inspannen om een alternatieve oplossing te vinden of zelf een nieuw reservatiesysteem te implementeren. Klanten zullen geen recht hebben op enige schadevergoeding in dergelijke gevallen.

Artikel 5. Opzegging
In geval van opzegging zal Digitaste geen restitutie verlenen voor reeds geleverde diensten. Overeenkomsten hebben in de regel een duur van 12 maanden en worden steeds 30 dagen voor het einde van de periode van overeenkomst, automatisch verlengd. Daarom moet een opzeggen uiterlijk 30 dagen voor het einde van de periode van overeenkomst door Digitaste ontvangen zijn. Als een opzegging niet op tijd door Digitaste ontvangen wordt, is de klant verplicht de afgesproken prijs van de overeenkomst voor de volgende periode van 12 maanden te betalen.

 1.  

Artikel 6. Vertrouwelijkheid
Digitaste zal alle vertrouwelijke informatie van de klant behandelen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Klanten kunnen vertrouwelijke informatie delen met Digitaste, zoals bedrijfsgegevens, persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke informatie die nodig is voor de levering van de diensten. Digitaste zal deze informatie vertrouwelijk behandelen en niet delen met derden, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van de klant of tenzij wettelijk verplicht.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Digitaste streeft naar hoogwaardige dienstverlening, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, gebreken, verlies van gegevens of schade aan de website of andere eigendommen van de klant. Elke klant maakt op eigen risico gebruik van de diensten van Digitaste. Digitaste wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor de negatieve gevolgen voortvloeiend uit haar dienstverlening en aanbevelingen. 

Artikel 8. Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde diensten blijven eigendom van Digitaste, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Het is klanten niet toegestaan om de geleverde diensten te reproduceren, te wijzigen, te distribueren of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digitaste. Schending door de klant van de in onderhavig artikel opgenomen bepalingen geeft aanleiding tot het verschuldigd zijn door de klant van een forfaitaire vergoeding van 1000,00EUR per inbreuk en 100,00EUR per dag dat de inbreuk verder blijft duren, onverminderd het recht van Digitaste om het bedrag van haar reële schade in te vorderen.

Artikel 9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van geschillen tussen de klant en Digitaste zullen beide partijen zich inspannen om het geschil in onderling overleg op te lossen. Indien een minnelijke schikking niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

Artikel 10. Overmacht:
Digitaste kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging, fout of tekortkoming in de uitvoering van de diensten als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen, technische storingen of andere omstandigheden buiten de controle van Digitaste.

Artikel 11. Wijzigingen algemene voorwaarden:
Digitaste behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zullen van kracht worden zodra deze zijn gepubliceerd op de website van Digitaste. Klanten worden geadviseerd om regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Artikel 12. Volledige Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen het Digitaste en de klant met betrekking tot de dienstverlening en treden in de plaats van alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten.

Artikel 13 – Contract Horeca

 1. Contractduur 1.1 Het contract voor horecatarieven heeft een initiële duur van één jaar, te rekenen vanaf de Startdatum zoals vermeld in de afzonderlijke overeenkomst. Na afloop van deze periode wordt het contract automatisch omgezet in een vrijblijvende overeenkomst zonder contractuele verplichtingen.

 2. Opzegging binnen het jaar 2.1 Indien de Klant besluit het contract voor horecatarieven binnen het eerste jaar stop te zetten, is de Klant een schadevergoeding van 3000 euro verschuldigd aan Digitaste.

 3. Opzegging na het eerste jaar 3.1 Na het eerste jaar kan de Klant vrijblijvend verder gaan zonder contractuele verplichtingen. Opzegging dient schriftelijk/mail te worden medegedeeld aan Digitaste met een opzegtermijn van 30 dagen.

 4. Overige Diensten 4.1 Voor alle diensten en producten die buiten de horecabranche vallen, zijn geen specifieke contractuele bepalingen van kracht. De Klant kan deze diensten op ad-hocbasis aanvragen en gebruikmaken van de diensten van Digitaste zonder dat er een formeel contract nodig is.

 5. Aansprakelijkheid 5.1 Digitaste is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, verlies of kosten die voortvloeien uit de stopzetting van het contract voor horecatarieven door de Klant, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, reputatieschade, gegevensverlies of enige andere vorm van schade.

 6. Geschillenbeslechting 6.1 In geval van een geschil tussen Digitaste en de Klant met betrekking tot het contract voor horecatarieven, zullen beide partijen zich inspannen om het geschil in der minne op te lossen door middel van onderhandelingen.

6.2 Indien een minnelijke schikking niet mogelijk blijkt te zijn, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

 

Artikel 14 – Toepasselijkheid van CloudPOS Algemene Voorwaarden

 1. In aanvulling op deze algemene voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van CloudPOS, de leverancier van de cloud-based Point of Sale (POS) software en aanverwante diensten (hierna “CloudPOS Algemene Voorwaarden” genoemd), van toepassing op alle overeenkomsten tussen Digitaste en de Klant met betrekking tot het gebruik en de levering van CloudPOS-producten en -diensten.

 2. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat het gebruik van CloudPOS-producten en -diensten onderworpen is aan de CloudPOS Algemene Voorwaarden, en de Klant gaat akkoord met de naleving van deze voorwaarden. De Klant kan deze voorwaarden vinden op de website van CloudPOS.

 3. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de CloudPOS Algemene Voorwaarden, zullen de CloudPOS Algemene Voorwaarden prevaleren voor zover deze betrekking hebben op het gebruik en de levering van CloudPOS-producten en -diensten.

 4. Voor zover de CloudPOS Algemene Voorwaarden bepalingen bevatten die betrekking hebben op aansprakelijkheid, garanties en geschillenbeslechting, gelden deze bepalingen onverkort voor de overeenkomst tussen Digitaste en de Klant.